Kako podjetnik sam plača akontacijo dohodnine?

Objavljeno: Zavod mladi podjetnik, 5. 3. 2016, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Nejc Setnikar

Podjetnik lahko sam plača akontacijo dohodnine po Univerzalnem
plačilnem nalogu (UPN), preko sistema eDavki pa odda obračun akontacije
dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD). Več o tem
kdaj, koliko in kako lahko to stori, si preberite v nadaljevanju.

Na podlagi davčnega obračuna (ali napovedi o predvideni davčni osnovi
za podjetnike v prvem letu poslovanja) se določi akontacija dohodnine,
ki se v tekočem davčnem letu plačuje bodisi v mesečnih obrokih (če
znesek akontacije v davčnem obračunu preseže 400 evrov) ali v
trimesečnih obrokih (če znesek akontacije ne preseže 400 evrov).
Akontacija se plačuje do 10. dne prihodnjega meseca (npr. za mesec
januar do 10. februarja oziroma v primeru trimesečnih obrokov za obdobje
januar – marec do 10. aprila).

Akontacija dohodnine se plačuje na PDP proračun države SI56 0110 0888
1000 030, pri čemer je potrebno uporabiti referenco SI19 vaša davčna
številka-40002.

Davčni obračun

Podjetnik, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti,
izračunava akontacijo dohodnine sam v davčnem obračunu, ki ga mora
predložiti davčnemu organu najkasneje do 31. marca tekočega leta za
preteklo leto.

Dohodninsko lestvico si lahko pogledate v članku Obdavčitev s.p.

V davčnem obračunu lahko podjetnik uveljavlja tudi davčne olajšave:

  • olajšavo za zavezanca invalida,
  • olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj,
  • olajšavo za zaposlovanje,
  • olajšavo za zaposlovanje invalidov,
  • olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju,
  • olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
  • olajšavo za donacije,
  • olajšavo za investiranje.

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov

Pri izračunu akontacije dohodnine se upoštevajo stopnje dohodnine iz
dohodninske lestvice, podjetnik pa lahko upošteva tudi splošno olajšavo,
dodatno splošno olajšavo in posebno olajšavo za vzdrževane družinske
člane. Olajšavi lahko upošteva pod pogojem, da jim za posamezno davčno
leto te olajšave niso bile upoštevane pri izračunu akontacije dohodnine
od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, ali je bilo
na ta način upoštevanih manj kot 5/12 teh olajšav.

Pri podjetniku, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih
prihodkov in odhodkov, je davčna osnova dobiček, ki se ugotovi tako, da
se od prihodkov, ustvarjenih v koledarskem letu, odštejejo odhodki
(stroški).

Podjetnik, ki začne opravljati dejavnost, sam izračuna predhodno
akontacijo v znesku glede na višino predvidene davčne osnove davčnega
leta, za katero se plačuje predhodna akontacija. Obrazložen izračun
predvidene davčne osnove, višino predhodne akontacije ter obrokov
predhodne akontacije predloži davčnemu organu v 8 dneh od vpisa v
primarni register oziroma ob predložitvi prijave za vpis v davčni
register.

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pomeni
poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove, saj podjetniku ni treba
voditi evidenc o odhodkih oziroma stroških, ki jih ima pri poslovanju.

Podjetnik, ki na novo začne z opravljanjem dejavnosti, opravi
priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih
odhodkov za prvo davčno leto opravljanja dejavnosti hkrati ob
predložitvi prijave za vpis v davčni register v osmih dneh od vpisa v
primarni register oziroma od vpisa v uradno evidenco organa.

Več o t. i. normirancih v članku S.p. z normiranimi stroški

Podjetnik, ki pa že opravlja dejavnost, lahko ugotavlja davčno osnovo
z upoštevanjem normiranih odhodkov, če takšen način ugotavljanja davčne
osnove priglasi davčnemu organu in če njegovi prihodki iz dejavnosti,
ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v davčnem letu pred tem davčnim
letom, ne presegajo 100.000 evrov.

Podjetnik ugotovi davčno osnovo na način, da od ustvarjenih prihodkov
odšteje normirane odhode v višini 80 % ustvarjenih prihodkov. Pri
ugotavljanju davčne osnove upošteva prihodke in odhodke ob njihovem
nastanku. Dohodnina od dohodka iz dejavnosti se odmeri po 20 % davčni
stopnji in se šteje kot dokončen davek.

Podjetnik, ki računa davčno osnovo z upoštevanjem normiranih
dohodkov, pri izračunu dohodnine ne more uveljavljati davčnih olajšav.

Podjetnik lahko akontacijo dohodnine plača po Univerzalnem plačilnem
nalogu – UPN. Preko sistema eDavki pa podjetnik odda obrazec Obračun
akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD).

Preberite tudi: Kako je sestavljena plača?

Plačilo akontacije dohodnine po UPN

Akontacija dohodnine se plačuje na transakcijski račun:
SI56011008881000030, pri čemer je potrebno uporabiti referenco: SI19
vaša davčna številka-40002. Za kodo namena se uporabi kratico TAXS,
namen plačila pa je AKONTACIJA DOHODNINE.