Nove omejitve za pridobitev statusa s. p.

Od 1. 1. 2016 začnejo veljati nove dodatne omejitve, zaradi katerih oseba ne bo mogla pridobiti statusa s. p.

Omejitev obstaja, če:

 • je oseba objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali
  nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev (do 1. 1. 2016 se
  preverja samo zadnji objavljeni seznam);
 • so na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih
  obračunov za zadnjih 12 mesecev (do 1. 1. 2016 se preverja samo zadnji
  objavljeni seznam) objavljene družbe, v katerih ima oseba delež višji od
  25 %;
 • je bila oseba udeležena z več kot 50 % neposrednim deležem v kapitalu
  d. o. o., ki je bila v zadnjem letu izbrisana iz sodnega registra brez
  likvidacije na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
  insolventnosti in prisilnem prenehanju;
 • je bila osebi v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata
  RS za delo ali FURS dvakrat izrečena globa v zvezi s prekrškom za delo
  in zaposlovanjem na črno.

Omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapora zaradi kaznivih dejanj, ki so naštete v 1. točki prvega odstavka 10. a člena ZGD-1, ki že velja, ostane enaka tudi po 1. 1. 2016.

Omejitve iz prvih treh alinej se preverjajo v informacijskem sistemu
eVEM, omejitev iz zadnje alineje in omejitev zaradi pravnomočne obsodbe
na kazen zapora, pa preverja AJPES pred vpisom s.p. v Poslovni register
Slovenije.

Objava prenehanja opravljanja dejavnosti

Hkrati AJPES obvešča s. p., ki nameravajo prenehati opravljati
dejavnosti, da morajo najmanj 15 dni pred prenehanjem opravljanja
dejavnosti na spletni strani AJPES objaviti namero o prenehanju.
Obvestilo za objavo lahko podjetnik pošlje AJPES prek aplikacije OOPS, po e-pošti na objava.prenehanja@ajpes.si,
odda na točki VEM ali prinese osebno ali pošlje po pošti na katerokoli
izpostavo AJPES. Obvestilo ne sme vsebovati osebnih podatkov podjetnika
(davčna številka, prebivališče …), mora pa vsebovati podatek o datumu
prenehanja opravljanja dejavnosti.

Vir: AJPES