Predlaganje REK obrazcev po 1. 1. 2016

Objavljeno: FinD-INFO, 30. 11. 2015, http://www.findinfo.si/

V skladu z določbami veljavnega Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se pokojninska doba, plača ter druga
dejstva, ki vplivajo na pridobitev in odmero pravic, upoštevajo pri
uveljavljanju pravic iz obveznega zavarovanja po podatkih iz matične
evidence o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.

Podatke zagotavljajo v skladu s tem zakonom pravne in fizične osebe,
ki so kot dajalke ali dajalci podatkov in zavezanke ali zavezanci za
vložitev prijav podatkov o zavarovanju opredeljeni v predpisih, ki
urejajo matično evidenco o zavarovancih in uživalcih pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (matična evidenca).

V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je tudi določeno, da se matična evidenca uredi s posebnim zakonom.

Tako je v Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) določeno, da so
delodajalci, ki so plačniki davka v skladu z zakonom, ki ureja davčni
postopek za delavce v delovnem razmerju ter za osebe, ki v okviru
drugega pravnega razmerja opravljajo delo in izpolnjujejo pogoje za
obvezno zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, v obračunu davčnega odtegljaja, ki ga v skladu z zakonom,
ki ureja davčni postopek, predpiše minister, pristojen za finance,
dolžni sporočiti tudi podatke, ki so potrebni za oblikovanje prijave
podatkov o osnovah, ter spremembe teh podatkov, in sicer na način in v
rokih, predpisanih z zakonom, ki ureja davčni postopek za predložitev
obračuna davčnega odtegljaja. Navedena določba se prične uporabljati s
1. 1. 2016.

Na podlagi te določbe je bil sprejet Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev
ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki določa podatke, potrebne za
oblikovanje prijave o osnovah ter sprememb teh podatkov za osebe v
delovnem razmerju na obračunu davčnega odtegljaja.

Podrobnejši opis teh podatkov je objavljen na povezavi: Podrobnejši opis – podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah.

Ne glede na to, da se bodo podatki za oblikovanje prijave o osnovi od
1. 1. 2016 dalje zbirali na obračunu davčnega odtegljaja, pa so
delodajalci v skladu s prehodno določbo dolžni do 30. 4. 2017
posredovati podatke o osnovi na obrazcu M-4 za leto 2016, za obdobja po
1. 1. 2017 pa ta njihova obveznost preneha.

Delodajalci oziroma stečajni ali likvidacijski upravitelji so za
obdobja do 31. 12. 2016 še vedno dolžni posredovati podatke oziroma
spremembe že posredovanih podatkov preko aplikacije za posredovanje
podatkov na obrazcih M-4, če jih niso posredovali oziroma jih niso
posredovali v predpisanih rokih.