Vlada sprejela Smernice za izvajanje aktivne politike zaposlovanja 2016-2020

Smernice aktivne politike zaposlovanja (APZ)
predstavljajo glavne usmeritve za nadaljnje delo in učinkovito izvajanje
ukrepov APZ, s ciljem večje zaposljivosti, večje konkurenčnosti in
višje kompetentnosti delovne sile v Sloveniji. Ukrepi APZ bodo usmerjeni
predvsem k najbolj ranljivim skupinam na trgu dela. Sledijo strateškim
usmeritvam Slovenije ter za ciljne/ranljive skupine določajo mlade,
starejše, dolgotrajno brezposelne ter tiste z zaključeno nizko
izobrazbo. Predvidijo hitrejšo aktivacijo in reintegracijo brezposelnih,
zagotavljanje kompetenc ki jih te osebe potrebujejo, okrepiti
sodelovanje s socialnimi partnerji, hitrejše odzivanje na trenutno
stanje na trgu dela (upoštevajoč potrebe regij in strukturo
brezposelnosti) in evalvacijo APZ programov. Smernice APZ govorijo o
okvirni višini 100 milijonov evrov letno za te namene: 45 milijonov iz
integralnega proračuna in 55 milijonov sredstev evropske kohezijske
politike za obdobje 2014-2020.

Razmere na trgu dela se sicer izboljšujejo, vendar počasneje kot se
krepi gospodarska rast. Brezposelnost se zmanjšuje, postopno se povečuje
število delovno aktivnega prebivalstva in ta trend se pričakuje tudi v
obdobju 2015-2015, so pa delodajalci pri zaposlovanju še vedno previdni.
Prednostne usmeritve pri izvajanju APZ za obdobje 2016-2020 bodo:

 • zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi;
 • zvišati zaposljivost in zaposlenost, predvsem mladih, starejših ter
  nizko-izobraženih (z okrepitvijo in ciljno usmerjenimi ukrepi);
 • z namenom odprave strukturne brezposelnosti okrepiti ukrepe
  usposabljanja in izobraževanja aktivnega prebivalstva (brezposelni,
  zaposleni in drugi iskalci zaposlitve) ter jim zagotoviti kompetence,
  znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.

 

Smernice_APZ_2016_2020__final