Za nova delovna mesta


V iskanju in ustvarjanju novih poslovnih priložnosti si občina
Ajdovščina pospešeno prizadeva ustvariti ugodno podporno okolje za nova
podjetja, za razvoj podjetniške in obrtne dejavnosti in odpiranje novih
delovnih mest. Tako bodo vlagatelji v občini Ajdovščina deležni velikih
ugodnosti. Nekateri razpisi so že objavljeni v sosednjem stolpcu na levi, v
tiskani obliki bodo objavljeni še v časopisu Latnik, ki izide v petek.

Da bi privabila nove investitorje, občina sofinancira nadomestilo za
podeljeno stavbno pravico na zemljiščih v lasti občine in sicer celo do 100 %,
vendar mora odpreti najmanj deset delovnih mest, pri čemer je prag eno novo
trajno delovno mesto na 200 m2. V praksi to pomeni, da investitorju ne bi bilo
treba kupiti zemljišča, če bi na površini dveh hektarjev zagotovil sto delovnih
mest.

Občina spodbuja gradnjo ali širitev poslovnih in proizvodnih objektov v
obstoječih in novih poslovnih conah tudi z oprostitvijo komunalnega prispevka
(tudi do 100 %).

Spodbudo pri odpiranju novih trajnih delovnih mest predstavljajo
subvencije, ki ‘pokrijejo’ do 75 % stroškov prispevkov delodajalca za prvi dve
leti novih zaposlitev, sklenjenih za obdobje vsaj treh let. Že uveljavljen
ukrep je subvencioniranje obrestne mere za najete kredite – namen ukrepa je
spodbujanje investicijskih vlaganj v novogradnjo ali obnovo proizvajalnih in
storitvenih zmogljivosti ter opreme za opravljanje dejavnosti in za nakup
nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Občina želi pri podjetnikih spodbuditi pridobivanje nepovratnih sredstev
na evropskih in državnih razpisih, zato krije polovico stroškov priprave
dokumentacije. Tudi sicer bo podjetnikom nudila strokovno pomoč, saj je že
sicer ustanovila pisarno za učinkovito črpanja teh sredstev za namene občine in
njenih podjetij oziroma zavodov. Prav tako bo podpirala promocijske in sejemske
nastope podjetij in obrtnikov in pokrila 50 % najemnine za sejemski prostor.
Poslovne prostore, ki so prazni ali zasedeni z neustrezno dejavnostjo bo občina
ponudila za gospodarske dejavnosti in sicer z znižano najemnino.