Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina

S tem
odlokom Občina Ajdovščina določa upravičence do dodelitve socialne pomoči
oziroma do druge pomoči (v nadaljevanju: pomoči), namen dodelitve, merila za
dodelitev in višino
pomoči ter postopek uveljavljanja ter dodelitve pomoči iz
občinskih proračunskih sredstev.  
Uradni list RS št.44/2012