PRAVILNIK o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo

S tem pravilnikom se določa vsebina obrazcev, na katerih se vlagajo
zahteve za uveljavljanje posameznih vrst pravic iz zavarovanja za starševsko
varstvo (starševski dopust,
starševsko nadomestilo, pravica do krajšega
delovnega časa in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi
starševstva) in za pomoč ob rojstvu otroka, predpisuje vrsta dokazil
o
izpolnjevanju pogojev za pridobitev posameznih vrst pravic ter določa
natančnejši postopek za uveljavljanje navedenih pravic.