Zakon o delovnih razmerjih

Z A K O N
O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1) 

Št. 003-02-3/2013-2    Ljubljana, dne 13. marca 2013