Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije

Delovanje preživninskega sklada je namenjeno otrokom, ki jim s pravnomočno sodbo, začasno odredbo, oziroma dogovorom pri centru za socialno delo pripada določena preživnina, ki pa je preživninski zavezanci ne plačujejo.