NAVODILO o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine

To navodilo ureja natančnejši postopek za uveljavljanje in izplačevanje nadomestila preživnine ter izterjavo dolga.