P R A V I L N I K o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov

Ta pravilnik podrobneje določa postopek za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov,
predpisuje dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev posamezne pravice in določa vsebino obrazcev, na katerih se vlagajo zahteve za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov.