Jamstveni sklad Republike Slovenije

 Delovanje jamstvenega sklada je namenjeno delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti njihovega delodajalca.
– Enake pravice imajo tudi delavci, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi izbrisa delodajalca iz sodnega registra, skladno z ZFPPIPP (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju, Uradni list RS, št.: 126/2007).