Denarna socialna pomoč (Zakonodaja)

Denarna socialna pomoč je namenjena
zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje
.
Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemmkih (ZSVarPre). Uveljavite jo
lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko
predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji.