Kako se lahko espeji »znebite« naraščajočega davčnega dolga

Objavljeno: Finance, 24. 9. 2014, http://www.finance.si/, Avtor: Špela Mikuš

Samostojni podjetniki, ki ne morete plačati davčnega dolga, lahko s. p. zaprete, pravijo na finančni upravi (Furs).

Kaj to pomeni? Zdajšnji dolg prevzamete kot posameznik. Dobro pa je
to, da po zaprtju espeja vaš dolg ne narašča več. Če namreč espeja ne bi
zaprli, bi morali plačevati prispevke oziroma bi vam dolg – če jih ne
bi mogli plačevati – še naprej naraščal.

Kakšne so možnosti za čim lažje odplačilo davč­nega dolga, ki se vam je že nakopičil, in kako zaprete s. p.

Zaprtje s. p.

Če želite s. p. zapreti, morate vsaj tri mesece pred prenehanjem
dejavnosti primerno (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja,
poslovnih prostorih) objaviti, da boste s. p. zaprli in kdaj ga boste
zaprli. V teh treh mesecih lahko izterjate odprte terjatve in poravnate
še vse odprte obveznosti. Najmanj tri dni pred datumom zaprtja
dejavnosti oddate prijavo za izbris prek eVEM ali na VEM-točki. Tretji
dan po tem se podjetje zapre, četrti dan prejmete sklep o izbrisu iz
poslovnega registra. V osmih dneh od izbrisa s. p. iz registra se
odjavite iz obveznih zavarovanj, v 60 dneh od zaprtja podjetja pa morate
na Furs oddati zaključne bilance. Na podlagi tega se izračuna
dohodnina. Če imate na dan izbrisa še neporavnane obveznosti do Fursa,
se te prenesejo na vas kot posameznika.

Odlog ali obročno plačilo

Kako pa se dolga lahko znebite kot s. p.? Najučinkoviteje bi bilo, da
ga poplačate, a to pač vedno ni mogoče. Druga možnost je, da finančno
upravo zaprosite za odlog ali obročno plačevanje za največ dve leti
oziroma z največ 24 mesečnimi obroki. Odpis davka podjetnikom je sicer
možen le za davek, ki se ne nanaša na opravljanje dejavnosti (na primer
letni poračun dohodnine).

Če želite plačilo odložiti, morate dokazati, da bi vam zaradi
trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov,
na kar niste morali vplivati, nastala hujša gospodarska škoda, odlog pa
bi jo preprečil. Če tega ne dokažete, lahko z zavarovalnim instrumentom
(denimo hipoteka na nepremičnino) vseeno dosežete odlog ali obročno
plačevanje. A le za največ 12 obrokov v največ letu dni. Za čas odloga
oziroma obročnega plačila se obračunajo obresti po obrestni meri, ki je
enaka veljavni referenčni obrestni meri za izračun državne pomoči, ki jo
objavi evropska komisija, v višini, ki velja na dan izdaje odločbe o
odlogu oziroma obročnem plačilu. Če vam odobrijo obročno plačilo in
davka ne plačate v roku, ki je določen v odločbi, vsi naslednji
neplačani obroki zapadejo v plačilo (teči začnejo zamudne obresti, in
kot pravi davč­ni svetovalec, lahko hitro pride tudi do izvršbe).

Tudi fizične osebe se lahko dogovorite o odlogu plačila

Če pa samostojni podjetnik podjetje zapre, odgovarja kot fizična
oseba, in ne kot poslovni sub­jekt, zato so tudi pogoji za odlog ali
obročno plačilo nekoliko drugačni. Za odlog ali obročno plačilo se lahko
dogovorite, če dokažete, da bi vam plačilo davka ogrozilo vaše
preživljanje in preživljanje vaše družine. Tudi tu pa velja, da je odlog
ali obročno plačilo lahko največ dveletno, z največ 24 mesečnimi
obroki, za čas odloga ali obročnega plačila pa se obračunajo obresti po
evropski medbančni obrestni meri (EURIBOR) za ročnost enega leta, in
sicer v višini, ki velja na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem
plačilu. Tudi tu lahko z zavarovalnim instrumentom dosežete obročno
plačevanje ali odlog z največ 12 obroki v največ letu dni.

Prispevkov za zdravstvo ne morete odložiti

A vsega ne morete obročno plačevati. Pozabite torej na obročno
plačevanje glob, stroškov postopkov o prekrških, podjetniki pozabite
tudi na obročno plačevanje akontacije dohodnine od dohodka iz
dejavnosti, akontacije dohodnine od plač zaposlenim ali prispevkov za
starševsko varstvo, ki gredo v breme delojemalcev. Enako velja za
prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, za obveznosti, na katere učinkuje postopek
zaradi insolventnosti, ter za obveznosti, ki jih davčni organ le
izterjuje. Odpis in delni odpis tudi nista mogoča za obveznosti, ki se
nanašajo na opravljanje dejavnosti, in za obveznosti, za katere
odgovarjajo družbeniki izbrisanih družb.

Osebni stečaj

Samostojni podjetnik lahko kljub temu, da nad njim visi davčni dolg,
začne postopek osebnega stečaja. S tem ko začnete osebni tečaj, kot
podjetnik nehate poslovati. Stečajni dolžnik lahko sicer po začetku
postopka stečaja začne poslovati kot podjetnik ali zasebnik, a le, če mu
to dovoli sodišče, ki mora oceniti, da podjetnik ne bo posloval z
izgubo in ni namerno povzročil insolventnosti.

Terjatve upnikov in izterjave dolga se s postopkom osebnega stečaja
ne nehajo. Kot stečajni dolžnik imate možnost, da pred koncem postopka
osebnega stečaja sicer vložite predlog za odpust obveznosti, ki so
nastale do začetka postopka. Če daste ta predlog in v preizkusnem
obdobju od dveh do petih let postopek odpusta uspešno končate, se vam bo
del obveznosti (ki bi se sicer lahko izterjale na podlagi sklepa o
končanju stečajnega postopka) odpustil – to velja tudi za davčni dolg.
Torej s tem, ko se postopek odpusta konča, nehajo veljati pravice
upnikov navadnih terjatev (tu je tudi davek), da sodno uveljavljajo
njihovo plačilo. Ostati vam mora minimalna plača (784 evrov bruto) in
kar potrebujete za preživljanje vzdrževanih družinskih članov.