Novih sto milijonov za inovativne projekte

Vir in informacije: Finance, 8.10.2014, http://www.finance.si/, Avtor: Tjaša Milošič, Tiko Pro

Napovedan je nov instrument »Hitra pot do inovacij« oziroma
»Fast track innovation« za inovativna podjetja in organizacije za pomoč
pri prodoru na trg z njihovimi idejami.

Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu
prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že
testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti
podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila
uspešna na trgu.

Prijave

Prve prijave se bodo začele januarja 2015. Shema bo podpirala male
konzorcije od treh do petih organizacij z izrazitim sodelovanjem
podjetij, da se obetavnim zamislim zagotovi še zadnja spodbuda pred
vstopom na trg. Nagrade v vrednosti šest milijonov evrov v letu 2015
zajemajo tri različna tematska področja raziskav:

  • zdravje (nagrada za zmanjšanje uporabe antibiotikov, nagrada za preverjanje hrane),
  • okolje (nagrada za zmanjšanje onesnaženosti zraka) ter
  • informacijske in komunikacijske tehnologije (kolaborativna delitev spektra, nagrada za optični prenos).

Z instrumentom želi EU doseči: skrajšanje časa prodora ideje na trg,
povečanje sodelovanja industrije ter predvsem malih in srednjih
podjetij, spodbujanje zasebnih vlaganj v raziskave in inovacije,
promoviranje raziskav in inovacij s poudarkom razvoja tehnologij v
inovativne izdelke, procese in storitve.

Do treh milijonov evrov pomoči

Posamezna prijava bo lahko dobila največ tri milijone evrov pomoči.
Največjo moč pri ocenjevanju bodo imeli učinki projekta, in sicer: hiter
razvoj, poslovni prevzem in uvajanje trajnostnih inovativnih rešitev
(izdelkov, procesov, storitev, poslovnih modelov…); reševanje
družbenih izzivov; hiter prodor na trg – najpozneje v treh letih po
začetku projekta; novost na trgu – poudarek na specifičnih značilnostih
določene panoge; večja konkurenčnost in rast poslovnih partnerjev v
konzorciju v smislu povečanja prodaje, števila zaposlenih; večja
udeležba industrije, predvsem malih in srednjih podjetij.

Nasvet

Zelo pomembni so rezultati projekta celotnega konzorcija. Treba je
razmišljati na evropski, ne samo na domači ravni. Torej, kakšen vpliv
boste imeli na celoten evropski trg. Treba je predstaviti rezultate
konzorcija, kazalnike, ki jih je mogoče meriti. Ne navajajte le splošnih
ciljev, ampak konkretne rezultate, ki jih pričakujete in jih boste
lahko tudi merili. Torej, ključne kazalnike poslovanja oziroma merila
uspeha.

Podprte bodo torej inovacije, od demonstracije do tega, da se rešitev
razvije do meje za vstop na trg. Upravičene aktivnosti v okviru tega
razpisa so poskusno izvajanje, testiranje, potrjevanje sistemov v
resničnem svetu… Namenjen je torej razmeroma zrelim idejam, torej
novim tehnologijam, konceptom, procesom in poslovnim modelom, za zadnje
razvojne korake, ki bodo prodrli na trg in imajo čim širšo uporabo.
Vedno je treba razmišljati, da vaša rešitev ni namenjena le ožji
specifični skupini, ampak čim širšemu krogu uporabnikov.

Sestava konzorcija

Konzorciji morajo vsebovati udeležence iz industrije, univerze,
raziskovalne in tehnološke organizacije in druge akterje na področju
inovacij. Vsak konzorcijski partner mora dokazati pomembnost udeležbe.
Predlagajo, da se »slamnatih« partnerjev izogibate. Tako se spodbuja
sodelovanje, ki je pomembno za dolgoročni uspeh, zato lahko glavno vlogo
igrajo grozdi, industrijska združenja, inkubatorji investitorji ali
drug javni sektor.