INFORMATIVNI JAVNI POZIV KANDIDATOM ZA ŠTIPENDIJE V REGIJSKI ŠTIPENDIJSKI SHEMI GORIŠKE REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

Regijska štipendijska shema (RŠS) Goriške statistične regije

RŠS 2014/2015 Ponudba kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2014/2015 na enem mestu – Izmenjevalnica Uporaba starega in novega zakona o štipendiranjuPosoški razvojni center je nosilec Regijske štipendijske sheme za Goriško statistično regijo.

Posoški
razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid kot štipenditor (oz.
nosilec) Regijske štipendijske sheme Goriške regije 2014/2015 na podlagi
rezultatov Javnega poziva delodajalcem za oddajo potreb po štipendistih
za šolsko/študijsko leto 2014/2015 za vključitev v Regijsko
štipendijsko shemo Goriške regije 2014/2015 z dnem 7. 10. 2014 objavlja:

INFORMATIVNI
JAVNI POZIV KANDIDATOM ZA ŠTIPENDIJE V REGIJSKI ŠTIPENDIJSKI SHEMI
GORIŠKE REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

Prijava
na Informativni javni poziv mora biti oddana na Prijavnem obrazcu
2014−2015_OBR2 − Vloga za štipendijo RŠS za Goriško statistično regijo
za šolsko/študijsko leto 2014/2015, ki ga kandidati dobijo na spletni
strani štipenditorja, www.prc.si ali na sedežu štipenditorja: PRC, TRG
TIGROVCEV 1, 5220 TOLMIN, vsak delavnik med 7.30 in 14.30.

Na ovojnici mora biti razviden:
• polni naslov pošiljatelja (vlagatelja) in štipenditorja: POSOŠKI RAZVOJNI CENTER, Trg svobode 2 , 5220 Tolmin
• pripis »Informativni javni poziv- štipendije RŠS Goriške 2014/2015- NE ODPIRAJ!.

Rok za oddajo vloge je 21. oktober 2014.

Svetujemo, da kandidati pred prijavo na informativni javni poziv preberejo Zakon o štipendiranju- ZŠtip-1.pdff (Uradni list RS; št. 56/2013) in Obvestilo kandidatom za štipendije RŠS 14_15.pdf

Priponke:
Informativni javni poziv RŠS 14_15.pdf
Prijavni obrazec 2014_2015 OBR2 nezaklenjen.doc

Dijake in študente, ter predvsem vse bodoče dijake in študente, vabimo, da si v Izmenjevalnici
ogledajo ponudbo kadrovskih štipendij, ki jih delodajalci iz celotne
Slovenije ponujajo za novo šolsko/študijsko leto 2014/2015.
V Izmenjevalnici so objavljene potrebe po novih štipendistih, ki so jih delodajalci oddali na javnem pozivu do 31. januarja. Cilj poziva je zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji na enem mestu z namenom informiranja
učencev, dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih
štipendijah pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njihovemu
odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu dela.

UPORABA STAREGA IN NOVEGA ZAKONA O ŠTIPENDIRANJU

Stari Zakon o štipendiranju
(Zštip) se uporablja za vse tiste dijake in študente, ki so kadrovsko
štipendijo (štipendijo iz projektov RŠS) pridobili do vključno
šolskega/študijskega leta 2013/2014. Ta zakon bo zanje v uporabi do
konca šolskega/študijskega leta 2014/2015.
Za vse nove štipendiste in njihove delodajalce, ki bodo pogodbo o štipendiranju sklenili v letu 2014 pa velja Nov Zakon o štipendiranju(ZŠtip-1).

Informacije:
mag. Damijana Kravanja, tel. 05/38-41-511 ali 05/38-41-500, e-pošta: damijana.kravanja@prc.si (za projekte: RŠS 2011/2012 in RŠS 2012/2013)
Maruša Mavri, tel. 05/38-41-884 ali 05/38-41-500, e-pošta: marusa.mavri@prc.si (za projekte: RŠS 2008/2009, RŠS 2009/2010, RŠS 2010/2011, RŠS 2013/2014 in RŠS 2014/2015)
Marjetka Čopi Cvek (odsotna),

ANALIZA REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME

Konec
junija je Posoški razvojni center javnosti predstavil rezultate
šestletnega izvajanja Regijske štipendijske sheme Goriške statistične
regije. Od šolskega/študijskega leta 2008/2009 do vključno
šolskega/študijskega leta 2013/2014, je kot štipenditor sodeloval z več
kot 60 različnimi delodajalci in 11 občinami v regiji. Štipendije so
bile podeljene 495 dijakom in študentom, največ tistim s področja
strojništva, elektrotehnike in mehatronike.

Čeprav vsako leto
ostane precej velik del nepodeljenih štipendij, je Regijska štipendijska
shema Goriške statistične regije v primerjavi s slovenskim povprečjem
vsako leto na prvem ali drugem mestu po številu podeljenih kadrovskih
štipendij

Analizo Regijske štipendijske sheme Goriške statistične regije najdete ANALIZA_RŠS GORIŠKE 2008-2013.pdf.

RŠS V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

Nadaljuje
se štipendiranje štipendistov, izbranih na javnem razpisu za
šolsko/študijsko leto 2009/2010, za šolsko/študijsko leto 2010/2011,
šolsko/študijsko leto 2011/2012 in šolsko/študijsko leto 2012/2013, ki
so še upravičeni do prejemanja štipendij – skupno je to 124 prejemnikov
(59 dijakov in 65 študentov). Poleg tega je »aktivnih« še 16, ki imajo
redno mirovanje štipendijskega razmerja zaradi ponavljanja letnika
oziroma dva zaradi prepisa.
Od marca 2013 poteka nov projekt RŠS (za novo šolsko/študijsko leto 2013/2014), v katerega smo vključili 20 delodajalcev
ter v jeseni izvedli javni razpis za dijake in študente. Delodajalci so
skupno razpisali 175 štipendij, na javni razpis se je prijavilo 168
dijakov in študentov, med njimi se je 18 delodajalcev odločilo
soštipendirati 89 štipendistov (32 dijakov in 57 študentov), dva
delodajalca (HIT d.d. in Arctur d.o.o.) pa med prijavljenimi kandidati
nista našla ustreznih kadrov in nista podelila nobene izmed razpisanih
štipendij. Trije že izbrani študenti so se v decembru pred podpisom
pogodbe o štipendiranju premislili in zavrnili štipendiranje. Tako imamo
86 novih štipendistov. 
Skupno bo tako v šolskem/študijskem letu 2013/2014 aktivnih 226 štipendistov (27 več kot v preteklem š.l.); od tega bo štipendijo prejemalo 210 štipendistov (med njimi je 91 dijakov in 119 študentov). 16 štipendistov bo v rednem mirovanju
štipendijskega razmerja bodisi zaradi ponavljanja letnika bodisi zaradi
prepisa oziroma obojega. V RŠS gre pretežno za mlade, ki se šolajo za
deficitarne poklice v regiji. To so poklici s področja strojništva,
elektrotehnike, mehatronike, gostinstva in turizma ter medicine.
V RŠS je vključenih skupno 35 delodajalcev in 9 občin, tudi vse tri posoške, ki sofinancirajo 47 štipendistov za 11 delodajalcev.
Občina Bovec sofinancira 16 štipendij: 12 za Letriko Bovec d.o.o., 3 za TKK Srpenica d.d. in 1 za Zdravstveni dom Tolmin.
Občina Tolmin sofinancira 29 štipendij:
9 za Hidrio AET d.o.o., 7 za ITW Metalflex d.o.o., 5 za Zdravstveni dom
Tolmin, 3 za Gostol TST d.d., po 2 za KAVČIČ VZMETI d.o.o. in FON
d.o.o. ter 1 za Elekt d.o.o..
Občina Kobarid pa sofinancira 2 štipendiji: 1 za Kamp Koren, Lidija Koren s.p. in 1 za Zdravstveni dom Tolmin.

V
šolskem/študijskem letu 2013/2014 bo za štipendije 210-im štipendistov
namenjenih okrog 634 tisoč EUR (120 tisoč več kot leto prej); okrog 302
tisoč EUR bodo mladi prejeli iz sredstev EU (Evropski socialni sklad),
med 292 in 302 tisoč EUR bodo prispevali delodajalci, pri katerih se
bodo štipendisti po zaključenem šolanju zaposlili, med 30 in 40 tisoč
EUR pa bodo k sredstvom delodajalcev predvidoma dodale občine.
Prikazani
podatki o številu delodajalcev in štipendistov v RŠS kažejo, da so
načrtovani rezultati (v celoti v RŠS vključitev vsaj 30 delodajalcev, ki
bodo soštipendirali vsaj 160 dijakov in študentov) doseženi.

RŠS 2013/2014

V
okviru javnega razpisa štipendij Regijske štipendijske sheme za Goriško
statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2013/2014, ki ga je Posoški
razvojni center objavil septembra 2013, je 20 delodajalcev razpisalo
skupaj 175 štipendij. Po zaključenem izbirnem postopku je bilo izmed 168
prispelih prijav, s strani delodajalcev potrjenih 89 štipendistov. Ti
kandidati so vključeni v projekt RSŠ 2013/2014. Izmed 20 delodajalcev,
ki so izkazali potrebe po štipendistih, se dva nista odločila podeliti
štipendije. Trije že izbrani študenti so se v decembru pred podpisom
pogodbe o štipendiranju premislili in zavrnili štipendiranje.

V
šolskem/študijskem letu 2013/2014 je v projekt RŠS 2013/2014 na novo
vključenih 86 štipendistov, 18 delodajalcev in 7 občin Goriške
statistične regije. Projekt vključuje 32 srednješolcev, 26 študentov na
dodiplomskem študiju in 28 študentov podiplomskega programa. Podeljene
so bile štipendije za poklice mizar, elektrikar, mehatronik operater,
strojni tehnik, elektrotehnik, gimnazijski maturant, tehnik mehatronike,
gastronomski tehnik ter štipendije za izobraževalne programe s področja
strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, računalništva in
informatike, ekonomije,…

Štipendistom, vključenim v RŠS
2013/2014, Posoški razvojni center štipendije izplačuje predvidoma do
18. dne v mesecu za pretekli mesec.

Posoški razvojni center je štipendije za julij nakazal 18. avgusta.

Poleg
evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna, ki jih posredno
zagotavlja Posoški razvojni center, štipendije v tekočem šolskem letu
sofinancira 18 delodajalcev in 5 občin Goriške statistične regije.

O projektu

S
programskim obdobjem 2007–2013 je tudi projekt Regijske štipendijske
sheme sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada, zato je
njegovo izvajanje na državni ravni prevzel Javni sklad RS za razvoj
kadrov in štipendije, za Severno Primorsko (Goriško statistično regijo)
pa naloge štipenditorja opravlja Posoški razvojni center.
Štipendija
RŠS se izračuna na podlagi Pravilnika o izvajanju enotnih RŠS. Višina
štipendije sestoji iz osnovne štipendije, dodatka za šolanje izven kraja
stalnega prebivališča (določen je glede na to, ali se štipendist vozi v
šolo ali biva npr. v Ljubljani). Polovico sredstev za štipendije v
okviru projekta zagotavljajo delodajalci, kjer se bodo štipendisti po
končanem šolanju zaposlili, in nekatere občine, na območju katerih imajo
delodajalci, vključeni v shemo, sedež. Drugo polovico sredstev za
štipendije posredno zagotavlja Posoški razvojni center, vendar pri
posamezni štipendiji največ do višine 30 % minimalne plače. Sredstva
pridobi prek vsakoletnega razpisa Javnega sklada za razvoj kadrov in
štipendije – to so sredstva iz Evropskega socialnega sklada, na kratko
ESS sredstva. Štipendije v okviru projektov RŠS štipendistom v celoti
izplačuje Posoški razvojni center.

Operacijo delno financira
Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

DATOTEKE:

1. Zakon o štipendiranju(ZŠtip) – velja za vse, ki so štipendijo pridobili do vključno šolskega leta 2013/2014
2. Nov Zakon o štipendiranju(ZŠtip-1) – velja za tiste, ki bodo štipendijo pridobili od 1.1.2014 dalje