Ustanovitev zavoda

Zavod je organizacija, ki se ustanovi za opravljanje dejavnosti
vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva,
socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega
zavarovanja ali drugih dejavnosti. Pri tem je bistveno, da cilj
opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Ustanovijo ga lahko tako
fizične osebe kot tudi podjetja.

Kaj je torej zavod in v čem se ta razlikuje od drugih organizacij?

Zavod je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki je ustanovljena
za opravljanje neprofitne dejavnosti. Ta lastnost zavod razlikuje od
večine drugih organizacijskih oblik, ki so ustanovljene z namenom
opravljanja pridobitne, gospodarske dejavnosti.

Kako so določene pravice in obveznosti?

Vse pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev se določijo v
Aktu o ustanovitvi. Zavod lahko ustanovi več ustanoviteljev, le-ti pa so
odgovorni za njegove obveznosti, če v Aktu ni drugače določeno.
Registrirajo jih le notarji, ki pripravijo Akt o ustanovitviin vse
potrebne listine. Za registracijo potrebuje sledeče podatke:

 • Ime in skrajšanoime zavoda
 • Sedež (kraj) in poslovni naslov
 • Podatke ustanoviteljev
 • Vrsta in obseg odgovornosti ustanoviteljev za obveznosti zavoda
 • Identifikacijski podatki in tip zastopnika zavoda (npr. direktor
  član poslovodstva prokurist) in način zastopanja (skupno ali samostojno)
 • Dejavnost zavoda
 • Sredstva, ki jih ima zavod za ustanovitev in začetek dela
 • Vire način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda
 • Način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda

Notar nato sestavi predlog za vpis v sodni register. Z vpisom v sodni
register je zavod registriran, Ajpes pa nato le-temu določi glavno
dejavnost in matično številko.

Osnovni kapital

Minimalni osnovni kapital pri zavodu ni predpisan. Ustanovitev zavoda
je možna, če so zagotovljena sredstva za samo ustanovitev in začetek
dela zavoda in če so izpolnjeni drugi zakonsko določeni pogoji. Ob vpisu
v register pristojno sodišče presodi, ali vložena sredstva zadoščajo za
ustanovitev in opravljanje dejavnosti zavoda.

Sredstva

Zavod pridobiva sredstva za delo iz vloženih sredstev ustanovitelja, s
plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih
virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in Aktom o
ustanovitvi.

Presežek prihodkov nad odhodki sme uporabiti le za opravljanje in
razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno.
Odgovoren je za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Ustanovitelj je odgovoren za vse obveznosti zavoda, če ni z zakonom ali
aktom o ustanovitvi določeno kakorkoli drugače.