Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih, invalidskih ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2021

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij (Uradni list RS, 80/2019 – v nadaljevanju Pravilnik) objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih, invalidskih ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2021.

1. Predmet javnega razpisa

Občina Ajdovščina bo v letu 2021 sofinancirala programe in projekte po naslednjih sklopih:

A.  splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč,

B.  invalidskih organizacij in organizacij za kronične bolnike,

C.  organizacij s področja tehničnih panog,

Č.  drugih neprofitnih organizacij, ki niso organizacije iz sklopa A, B ali C.

Rok za oddajo vlog je do srede 10. 3. 2021.

Vlogo se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda na sedežu Občine Ajdovščina v poslovnem času občinske uprave. V obdobju trajanja epidemije je potrebno za oddajo vloge na sedežu Občine Ajdovščina pozvoniti pri vhodnih vratih. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana priporočeno po pošti oziroma oddana osebno na sedežu Občine Ajdovščina.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis 41031-8/2021«  in z obvezno ustrezno oznako sklopa razpisa ter polnim naslovom pošiljatelja.

Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se šteje kot neustrezna. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, neustrezne vloge ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na tel. št. 05/ 365 91 37 – Jerica Stibilj, v času uradnih ur, ali po elektronski pošti: jerica.stibilj@ajdovscina.si.