Trajno zaposlovanje mladih 2020

Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let, so pri nas prijavljeni med brezposelnimi ter smo jih napotili k vam. Mesečna subvencija znaša 208 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Izplačuje se največ 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas. Znova vključujemo tudi mlade iz vzhodne Slovenije.


Zagotovite si dolgoročnejše sodelovanje z mladimi …

Kaj vam omogoča povabilo?

Pridobitev največ 24 mesečnih subvencij po 208 EUR na mesec za zaposlitev brezposelnih mladih iz ciljne skupine javnega povabila.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas in s polnim delovnim časom 40 ur na teden.

Sorazmerno manj lahko pridobite:

  • za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali
  • za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Subvencijo vam nakažemo mesečno za vsak polni koledarski mesec zaposlitve po predložitvi obrazca REK-1 za posamezen mesec.

Novozaposlenim sodelavcem morate zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
 

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo? 

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj 3 mesece najmanj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo. Pogoji so natančno opredeljeni v 6. poglavju javnega povabila.

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število brezposelnih mladih iz ciljne skupine povabila. Število možnih vključitev je odvisno od povprečnega števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja za najmanj polovični delovni čas v zadnjih 3 mesecih pred mesecem oddaje ponudbe, kot je določeno v javnem povabilu. 
 

Za koga lahko pridobite subvencijo?

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo mlade, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Sredstva zagotavljata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija iz slovenskega proračuna.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajemo prednost osebam, ki:

  • v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
  • so pri nas dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih,
  • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami.

V subvencionirano zaposlitev se ne morejo vključiti:

  • brezposelni, ki so bili pri vas zaposleni v zadnjih 12 mesecih, razen pogodbe o zaposlitvi zaradi izvajanja javnih del,
  • brezposelni, ki bi se samozaposlili pri vas in so lastnik ali solastnik ali ustanovitelj vašega poslovnega subjekta ali ga osebno vodijo ali imajo v njem status prokurista. 

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.
 

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da nam predložite ponudbo za subvencionirano zaposlitev brezposelnih mladih iz ciljne skupine povabila. 

► Ponudbo lahko oddate le elektronsko na našem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. Vse drugače oddane ponudbe bodo zavržene.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan, do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 6. 2021 do 23.59, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Prijaviteljem, ki boste izpolnjevali pogoje javnega povabila, bomo napotili kandidate iz ciljne skupine.

► Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).
 

Vse o javnem povabilu:

► Poglejte si javno povabilo Trajno zaposlovanje mladih 2020.