Javni razpis za pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) je na podlagi – Odločitve o podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3032-42/2016/9 z dne 19. 8. 2016 in Pogodbe št. 3340-16-200000 o sofinanciranju operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« z dne 13. 9. 2016 zadolžen za izvedbo pomoči brezposelnim mladim do 29. leta starosti.ki bodo vključeni v usposabljanje ali izobraževanje. To bo usmerjeno v spoznavanje različnih področij kulture, spodbujanje ustvarjalnosti in dejavnosti v sozvočju s spoštovanjem temeljnih vrednot, dejavnim državljanstvom ter participacijo, kakovostnim

izobraževanjem, razvojem socialnih kompetenc, krepitvi zdrave samozavesti in samopodobe, kakovostno preživljanje prostega časa ter razvijanje podjetnosti v kulturi kot prispevka k razvoju družbe in okolja.

Cilj je vključiti več kot 270 mladih v različne načine izobraževanja, ki bodo imeli možnosti neposrednega prehoda na trg dela na osnovi subvencije za zaposlitev.

V petletnem obdobju bodo ti ukrepi poleg dviga zaposlitev med mladimi prispevali tudi k njihovemu opolnomočenju pri pridobivanju dodatnih znanj, izkušenj in kompetenc s področja kulturnih vsebin do stopnje, da se zagotovijo osnovne in najbolj nujne vsebine ohranjanja določenega nivoja na različnih področjih ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja, kot so gledališče, ples, folklora, literarna dejavnost, film in vokalna glasba.