Objava razpisa za delovno mesto Direktor javnega zavoda – M/Ž

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), na podlagi 4. odstavka 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina (Ur. l. RS št. 47/19) ter na podlagi 22. člena Statuta javnega zavoda Regijska razvojne agencije ROD Ajdovščina, ki je bil sprejet 24.10.2019 na 71. dopisni seji Sveta zavoda, Svet zavoda Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina objavlja javni razpis za delovno mesto

Direktor javnega zavoda – M/Ž

Na razpisano delovno mesto se lahko prijavi vsak kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • da ima najmanj specializacijo po višješolski izobrazbi ali visokošolsko strokovno izobrazbo (VII/1) po prejšnjem sistemu oziroma visokošolsko strokovno izobrazbo prve bolonjske stopnje ali univerzitetni program prve bolonjske stopnje (podraven 6/2) po bolonjskem sistemu družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri,
  • da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta kot poslovodna oseba ali vodilni delavec,
  • da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja dela zavoda,
  • da ima aktivno znanje angleškega jezika.

Kandidati morajo ob prijavi predložiti vizijo delovanja javnega zavoda za čas trajanja mandata.

Kandidati morajo prijavi predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev, in sicer:

1. Za izpolnjevanje pogoja izobrazbe:

a. fotokopijo dokazila o pridobitvi zahtevane izobrazbe.

2. Za izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj:
a. podpisan življenjepis ali Curriculum Vitae (CV), v katerem kandidat navede:
• institucije, v katerih je bil zaposlen,
• delovno mesto, ki ga je zasedal,
• čas trajanja zaposlitve ter
• ključne naloge, ki jih je opravljal

b. in fotokopijo pogodb(e) o zaposlitvi ali drugo ustrezno dokazilo (potrdilo) iz katere so razvidni naslednji podatki:
• opis delovnega mesta,
• zahtevnost del,
• datum sklenitve pogodbe,
• morebitna posebna pooblastila,
• dokazila, iz katerih je razvidno, da je kandidat opravljal poslovodna ali vodilna dela in naloge.

3. Za izpolnjevanje pogoja znanja angleškega jezika:
a. Dokazilo o znanju angleškega jezika.

4. Za izpolnjevanje pogoja vizije delovanja:
a. Vizija delovanja javnega zavoda za obdobje 2021 – 2025 (do 10.000 znakov s presledki).

Direktor bo imenovan za mandatno obdobje 4 let.

Prijavo v slovenskem jeziku z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati predložiti v zaprti kuverti v roku 8 dni od objave javnega razpisa, s pripisom »Javni razpis za direktorja – NE ODPIRAJ!« na naslov: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina.

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo poslane najkasneje v roku 8 dni od dneva objave razpisa. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan razpisnega roka poslana priporočeno po pošti.

V izbirni postopek se bodo uvrstile administrativno popolne vloge (vloge z vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v točkah 1, 2, 3 in 4), ki prispejo v določenem roku in na predpisan način.

Administrativno nepopolne vloge se izločijo iz nadaljnjega izbirnega postopka.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od objave javnega razpisa.

Izrazi, ki so v javnem razpisu zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Datum objave: 29.3.2021