Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2021

Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore kakovostni izvirni ustvarjalnosti avtorjev knjižničnega gradiva, ki je predmet javne izposoje v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo v sistemu COBISS (www.cobiss.si).

Namen izvajanja knjižničnega nadomestila ter podeljevanja štipendij za ustvarjalnost je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu.

Pri podeljevanju štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila se kot kriterij izbire upošteva kakovostna izvirnost, ki se ocenjuje na podlagi doseženih publicističnih, kritiških in strokovnih referenc, kot je podrobneje obrazloženo v kriterijih v 6. točki besedila tega javnega razpisa. Štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila se upravičencem podeljujejo za tekoče leto.

Štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila bodo v letu 2021 podeljene na naslednjih področjih:

  1. leposlovje,
  2. prevajanje,
  3. ilustracija in fotografija,
  4. glasba,
  5. avdiovizualno področje.

 Razpisni rok in način oddaje vlog

Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji do roka za oddajo prevzamejo v glavni pisarni JAK vsak delovnik med 10. in 12. uro.

Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme do izteka roka za vložitev prijav.

Prijava na razpis JR10–ŠTIPENDIJE–2021 se lahko odda:

  • priporočeno po pošti. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Vlogo je treba oddati v zaprti kuverti in na sprednjo stran kuverte napisati »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS JR10–ŠTIPENDIJE–2021« ter obvezno dopisati področje, na katerega se prijavitelj prijavlja (npr. PREVAJANJE, GLASBA idr.). Na hrbtni strani kuverte je obvezna navedba imena in priimka ter naslova prijavitelja.

ALI

  • po elektronski pošti na naslov: stipendije@jakrs.si kot skeniran, podpisan obrazec (zadeva/subject elektronskega sporočila naj vsebuje:  »NE ODPIRAJ – JR10–ŠTIPENDIJE–2021«, ime in priimek prijavitelja ter področje – prevajanje, glasba idr.). Če se prijava pošlje po elektronski pošti, jo mora JAK prejeti do 24.00 na dan, ko se izteče veljavnost razpisa.

Hkrati mora prijavitelj v obeh primerih oddaje vloge najkasneje tega dne prijavne obrazce v tekstovnem dokumentu (npr. Word, Open Office) poslati po elektronski pošti na naslov: stipendije@jakrs.si (zadeva/subject elektronskega sporočila naj vsebuje: »NE ODPIRAJ – JR10–ŠTIPENDIJE–2021«, ime in priimek prijavitelja ter področje – prevajanje, glasba idr.).

V primeru, da prijavitelj oddaja vlogo samo po elektronski poti, oba dokumenta (pdf in word) pošlje v enem elektronskem sporočilu.

Prijavitelj, ki se prijavlja na več področij javnega razpisa, mora vlogo za posamično področje razpisa poslati v svoji, ločeni kuverti in za vsako področje razpisa posebej izpolniti ustrezen obrazec. V primeru oddaje v elektronski obliki mora prav tako oddati vsako prijavo ločeno od druge in v ločenem elektronskem sporočilu.

Za popolno bo štela vloga, ki bo do izteka roka razpisa vložena tako, kot je navedeno v 8. točki razpisa JR10–ŠTIPENDIJE–2021.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 9. 4. 2021 in se izteče 10. 5. 2021.