Razpis za krepitev delovanja MSLS 2021

Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za mladinske svete lokalnih skupnosti z namenom krepitve njihovega delovanja.

 

Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov mladinskih svetov lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: MSLS) z namenom krepitve delovanja MSLS-jev na različnih področjih ter povečanja prepoznavnosti in vloge MSLS-jev. Namen razpisa je podpora mladinskim svetom lokalnih skupnosti, da nadgradijo in razširijo svoja področja delovanja, naslovijo potrebe mladih v njihovem lokalnem okolju in okrepijo izvajanje zagovorniških funkcij na lokalni ravni. S sofinanciranimi aktivnostmi želimo opozoriti na položaj mladih ter izboljšati sodelovanje vseh akterjev, ki vplivajo na razvoj lokalne skupnosti. Razpis je objavljen na spletni strani MSS.

 

Prioritetna tema projektov MSLS

Z razpisom bomo podprli projekte, ki bodo naslavljali temo Prostor in participacija za vse, ki naslavlja 9. Evropski cilj mladih.

Tema Prostor in participacija za vse je prioritetna tema za področje mladine med predsedovanjem trenutnega tria Svetu EU, ki vključuje Nemčijo, Portugalsko in Slovenijo. Izbrali smo jo tudi kot prioritetno temo razpisa za krepitev delovanja MSLS, saj v drugi polovici leta Slovenija prevzame predsedovanje Svetu EU.

Deveti Evropski cilj mladih se nanaša na krepitev demokratične participacije in avtonomije mladih ter zagotovitev namenskih prostorov za mlade na vseh področjih družbe. V prilogi razpisa prilagamo tudi opis vseh enajstih evropskih ciljev mladih. Projekti, ki bodo naslavljali 9. Evropski cilj mladih in njegove podcilje, bodo imeli prednost pri izboru. Za razumevanje 9. Evropskega cilja mladih ali ostalih Evropskim mladinskih ciljev ter ozadje nastanka omenjenih cilje smo vam na voljo na MSS.

 

Predlogi aktivnosti pri projektih MSLS

Z razpisom želimo spodbuditi aktivnosti, ki bodo prispevale k implementaciji ukrepov povezanih s prostori in participacijo za vse mlade (izzivi, dobre prakse, ideje za implementacijo ukrepov na področju participacije itd). Tu lahko najdete nekaj idej/predlogov za aktivnosti:

  • dialog mladih z odločevalci (npr. lokalni posvet, konferenca, sestanki),
  • zagovorniške kampanje,
  • treningi in usposabljanja,
  • delavnice na šolah,
  • druge metode, ki jasno podpirajo namen implementacije aktivnosti na temo Prostor in participacija za vse.

 

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje vseh projektov za krepitev delovanja MSLS

Podprli  bomo minimalno 5 mladinskih svetov lokalnih skupnosti v vrednosti do 1.000 EUR na posamezni projekt/MSLS. Od dodeljenega zneska s strani komisije, ki bo pregledala in ovrednotila vse prispele prijave, bo posamezen MSLS prejel 70% zneska pred začetkom aktivnosti, preostalih 30% pa po uspešnem zaključnem poročanju. Komisija si jemlje pravico, da spremeni višino pridobljenih sredstev glede na prijavljeno vsebino in glede na opredeljene stroške.  Z določitvijo ustrezne višine pridobljenih sredstev za izbrane projekte so lahko dodali tudi nižja skupna vrednost razpisnih sredstev.

 

Določitev obdobja, v katerem mora biti izveden projekt in določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena pridobljena sredstva s tega razpisa

Vse projektne aktivnosti morajo biti izvedene od datuma podpisa pogodbe z MSS-jem za dodelitev sredstev s tega razpisa do 31. oktobra 2021 z izjemo oddaje zaključnega poročila. Zaključno poročilo mora biti oddano do 15. novembra 2021. Sredstva, dodeljena na podlagi razpisa za krepitev delovanja MSLS 2021, morajo biti za odobrene namene porabljena od podpisa pogodbe z MSS-jem za dodelitev sredstev s tega razpisa do 31. oktobra 2021.

 

Oddaja prijave in rok za prijavo

Prijave na razpis potekajo elektronsko z uporabo elektronske prijavnice (https://podio.com/webforms/26000165/1949385) v Podio obrazcu. Elektronska prijavnica mora biti ustrezno izpolnjena in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge, določene v tem razpisu. Nepopolno izpolnjene prijavnice bodo pozvane k dopolnitvam. Vse prijavnice, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne, ne bodo veljavne. Prijavnice poslane po navedenem roku za oddajo prijavnice ne bodo veljavne.

Rok za prijavo projekta je 25. april 2021 do polnoči.