Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev v letu 2021

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 80/2019 in št. 152/2020), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 34/2015, 93/2015 in 38/2017), Priglašene sheme državne pomoči »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (št. priglasitve: M001-5879914-2015) ter Sklepa o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije z dne, 15. 4. 2021, objavlja Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev v letu 2021.

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za spodbujanje oblikovanja inovativnih turističnih produktov in storitev.

2. NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja in posameznike k oblikovanju inovativnih produktov in storitev s področja turizma. Sredstva se namenja za sofinanciranje stroškov izdelave začetnega prototipa.

3. CILJ JAVNEGA RAZPISA

Cij javnega razpisa je sofinanciranje oblikovanja inovativnih produktov ali storitev za območje občine Ajdovščina in destinacije Vipavska dolina.

4. OBLIKA IN VIŠINA DRŽAVNE POMOČI

Dodeljena sredstva po tem javnem razpisu predstavljajo državno pomoč, priglašeno s shemo »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (številka priglasitve: M001-5879914-2015). Višina državne pomoči za prijavljene projekte ne sme presegati 50% vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta – intenzivnost pomoči. Maksimalna višina dodeljene državne pomoči na posamezni vlogo je 10.000,00 €.

Zgornja višina pomoči ne sme biti presežena, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena.

5. PREDMET DODELITVE DRŽAVNE POMOČI

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje oblikovanja inovativnih produktov in storitev s področja turizma in s tem krepitev konkurenčnosti in kakovosti destinacije Vipavska dolina. Inovativni produkt ali storitev je po tem razpisu produkt ali storitev, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviguje kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije Vipavska dolina. Turistični produkt, ki je predmet prijave, mora biti del redne ponudbe prijavitelja in ni zgolj enkratni dogodek.

Državna pomoč se dodeli za izdelavo začetnega prototipa produktne ali trženjske inovacije. Produktna inovacija vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti turističnega produkta ali storitve. Trženjska inovacija predstavlja nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov, turistične ponudbe ali cen.

Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:

–        inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma  proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;

–        inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;

–        inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;

–        inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.