REFERENT FINANC IN RAČUNOVODSTVA I – M/Ž

Upravna enota delovnega mesta:
AJDOVŠČINA
Opis del in nalog:
IZVAJANJE ANALITIČNEGA KNJIGOVODSTVA DOBAVITELJEV, VZDRŽEVANJE DAVČNE KNJIGE ZA DOBAVITELJE IN KUPCE, IZVAJANJE ANALITIČNEGA KNJIGOVODSTVA TER POROČIL IZ NASLOVA INVESTICIJ, OSNOVNIH SREDSTEV, NALOŽBENIH – NEPREMIČNIN, NEPREMIČNIN PRIDOBLJENIH ZA POPLAČILO TERJATEV TER NEKRATKOROČNIH SREDSTEV V POSESTI ZA PRODAJO, OBRAČUN IN EVIDENTIRANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH TER POVEZANIH REZERVACIJ, OBRAČUN IN PLAČILO VSEH VRST DOHODKOV PO ZAKONU O DOHODNINI REZIDENTOM IN NEREZIDENTOM, OBRAČUN IN PLAČILO DAVČNIH ODTEGLJAJEV OD PLAČIL DOHODKOV REZIDENTOM IN NEREZIDENTOM, SODELOVANJE PRI IZTERJAVI, IZVAJANJE POBOTOV, PRIPRAVA INTERNIH POROČIL, SODELOVANJE PRI PLANU AMORTIZACIJE, STROŠKOV DELA TER DRUGIH STROŠKOV,VODENJE GLAVNE KNJIGE HRANILNICE V SKLADU S STANDARDI IN PREDPISI, VODENJE KONTNEGA PLANA HRANILNICE, PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV HRANILNICE, POZNAVANJE RAČUNOVODSKIH STANDARDOV (MSRP IN MRS) IN ZAKONODAJE KI ZAGOTAVLJA PRAVILNOST RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, EKSTERNO POROČANJE BANKI SLOVENIJE IN ECB

Izobrazba:
visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Delovne izkušnje:
3 leta
Znanje jezikov:
angleški jezik: razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – osnovno
delo s preglednicami – zahtevno
Drugi pogoji:
Zaželjene delovne izkušnje na področju računovodenja in poročanja Banki Slovenije.
DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA
Trajanje zaposlitve:
Nedoločen čas
Poskusno delo:
6 mes.
Urnik dela:
dopoldan
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti