JAVNO POVABILO ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL ZA LETO 2022

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2022. Na voljo je 11.448.000 EUR, okvirno število možnih vključitev je 1.500 dolgotrajno brezposelnih. Povabilo bo odprto od 7. 12. 2021 do razdelitve sredstev, najkasneje do 30. 4. 2022.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2022, in sicer za naslednja 2 sklopa:

  • programov javnih del v splošno družbeno korist s področja socialnega varstva (5. točka Kataloga programov javnih del),
  • programov javnih del v splošno družbeno korist iz ostalih področij: kmetijstvo (1. točka Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga).

Na podlagi javnega povabila se sofinancirajo stroški zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih. V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot 1 leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot 2 leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. 

Izvajalci lahko predložite ponudbe na javno povabilo od 7. 12. 2021 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 4. 2022.

Upravičeni prijavitelji

Na javno povabilo se lahko prijavi:

  • pravna oseba, ki je pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst mesecev vpisana v Poslovni register RS, za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu,
  • ki je neprofitni delodajalec1 ter
  • izpolnjuje druge razpisne pogoje.

1 Za neprofitne delodajalce se za potrebe tega javnega povabila štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo z zakonodajo ali v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj oziroma imajo v svojem ustanovitvenem aktu določilo, da vračajo dobiček v osnovno dejavnost in ga ne delijo oziroma delodajalci, katerih (so)ustanovitelj ali večinski lastnik je občina ali državna institucija ter socialna podjetja.